Protipožiarna bezpečnosť stavby

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS), alebo často krát nazývané ako “požiarny projekt” sme schopní vypracovať pre akýkoľvek typ stavby a v ktoromkoľvek stupni projektovej dokumentácie. Protipožiarnu bezpečnosť stavieb riešime od drobných, resp. jednoduchých stavieb až po priemyselné parky. Či už ide o návrh stavby, existujúce stavby, ich zmenu alebo zmenu ich užívania, vždy Vám vieme ponúknuť najlepšie riešenie z hľadiska bezpečnosti, kvality a ekonomickej náročnosti. 

Projekčnému procesu predchádza osobná alebo telefonická konzultácia, obhliadka staveniska, resp. stavby a po získaní alebo dodaní potrebných podkladov následná realizácia. Každá stavba a každý projekt sa svojou veľkosťou a náročnosťou líšia, avšak ku každému pristupujeme zodpovedne a spoľahlivo. Cenovú ponuku za vypracovanie PBS nie je možné určiť pre všetky stavby rovnako a preto je potrebné cenu určiť podľa veľkosti a náročnosti projektu, resp. stavby.

Keďže svojou činnosťou pôsobíme na celom území Slovenskej republiky, vzdialenosť pre nás nepredstavuje žiadny problém. Riešenie PBS Vám vyhotovíme v požadovanom počte paré a následne zašleme poštou, kuriérom alebo doručíme osobne na Vašu adresu.

 Medzi základné podklady pre riešenie PBS patria:

 1. Výkres stavby, pôdorysov a rezov stavby vo výstupnom formáte .dwg (AutoCAD)
 2. Výkres situácie s inžinierskymi sieťami stavby (zakreslenie existujúcich hydrantov je vítané) vo výstupnom formáte .dwg (AutoCAD)
 3. Technická správa stavby

V prípade, že pri existujúcich stavbách, resp. ich zmenách nedisponujete vyššie uvedenými základnými podkladmi, radi sa skontaktujeme so zhotoviteľom Vašej projektovej dokumentácie za účelom poskytnutia žiadaných podkladov, alebo Vám stavbu osobne zmeráme a následne vyhotovíme riešenie PBS.

Dokumentácia PBS

Každé riešenie PBS obsahuje technickú správu a stavebné výkresy PBS. Rozsah dokumentácie PBS sa líši podľa konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie.

Územné rozhodnutie

 1. Vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby,
 2. Určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov,
 3. Zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou,
 4. Zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby.

Stavebné povolenie

 1. Požiarnotechnická charakteristika stavby,
 2. Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
 3. Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,
 4. Obsadenie stavby osobami,
 5. Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
 6. Určenie odstupových vzdialeností od stavby,
 7. Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami,
 8. Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,
 9. Riešenie vykurovania a vetrania stavby,
 10. Určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,
 11. Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu.