Prevencia

V súčasnosti sú právnické osoby, majitelia bytových domov ale aj fyzické osoby-podnikatelia, či obce zahltení veľkým množstvom legislatívnych povinností na úseku ochrany pred požiarmi, ktorými sa musia riadiť a včasne aplikovať zmeny, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v danej problematike. Je preto pochopiteľné, že sledovanie a včasné implementovanie neustále sa meniacich legislatívnych zmien je časovo náročné. Odľahčite sa preto od tejto povinnosti a majte svoju činnosť neustále aktualizovanú, v súlade s platnými predpismi

Čo zahŕňa služba prevencia ?

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 7. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 8. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 9. riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 10. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Čo zahŕňa služba prevencia pre obce ?

 1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
 2. školenie kontrolných skupín obce,
 3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.