Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Služba analýza je určená pre všetky právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť spracovať analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, na základe rozhodnutia príslušného krajského riaditeľstva HaZZ. Analýzu vykonávame na základe osobnej obhliadky príslušného objektu a všetkých dostupných informácií, ktoré súvisia s používaným technologickým súborom alebo samostatnou technológiou. V prípade zmeny už existujúcej analýzy, Vám radi pomôžeme s jej aktualizáciou.

Čo je výsledkom analýzy ?​

Výsledkom spracovanej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru je posúdenie:

  1. nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,
  2. podmienok vykonania účinného zásahu a evakuácie osôb a majetku,
  3. vybavenia požiarneho úseku, objektu alebo priestoru požiarnymi zariadeniami,
  4. výdatnosti zdrojov vody na hasenie požiaru a ochladzovanie.
Po posúdení vyššie uvedených skutočností prichádza na rad určenie:
 
  1. najväčšej plochy predpokladaného požiaru výpočtom,
  2. prevereného času dojazdu prvých posilových hasičských jednotiek,
  3. potrebného množstva a druhu hasiacej látky na zdolávanie požiaru a na ochladzovanie,
  4. minimálneho početného stavu hasičskej jednotky potrebného na účinné zdolanie predpokladaného požiaru podľa bodu 1, ako aj požiadavky na jej materiálno-technické vybavenie,
  5. najkratšieho času na vykonanie účinného zásahu pri predpokladanom požiari podľa bodu 1.